หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2543

-------------------------------------------------
คำนำ
-------------------------------------------------

 

        รายวิชาที่นำมาใช้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิชาต่าง ๆ มีจำนวนมากมีความซับซ้อน สับสนในเรื่องชื่อวิชา รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา หน่วยกิตและชั่วโมงสอน ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงมีการจัดรายวิชาเข้าหมวดหมู่วิชายึดหลักในเรื่องสาระสำคัญของคำอธิบายรายวิชายึดฐานกำเนิดของรายวิชาและอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นแนวทางการปรับรหัสและคำอธิบายรายวิชา จึงได้มีการกำหนดรหัสวิชาเป็นระบบเดียวกัน รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 7 ตัว จัดเป็น 10 หมวดวิชา 109 หมู่วิชา มีคำอธิบายรายวิชาเป็นชุดเดียวกันพิมพ์เป็นเอกสาร จำนวน 4 ฉบับ คือ

       
ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาครุศาสตร์(100-149) หมวดวิชามนุษยศาสตร์(150-159) และหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์(200-249)
       
ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศาสตร์(250-299) หมวดวิชานิเทศศาสตร์(300-349) และหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ(350-399)
       
ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(400-449) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์(450-499) และหมวดเกษตรศาสตร์(500-549)
       
ฉบับที่ 4 ประกอบด้วยคำอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(550-599)

       
รายวิชาต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารรหัสและคำอธิบายรายวิชา 4 ฉบับ นำไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและใช้หลักสูตรต่อไป

สำนักมาตราฐานการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พฤษภาคม 2543

 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่