หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

 

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชานิเทศศาสตร์                      200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

หมวดวิชาสังคมศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  300 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                                ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์


                  301 หมู่วิชาการสื่อสาร

                 
302 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์

                  303 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์

                  304 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

                  305 หมู่วิชาการโฆษณา

                  306 หมู่วิชาการถ่ายภาพ

                  307 หมู่วิชาภาพยนตร์
 

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่