หน้าหลัก

  คำนำ

  หมวดวิชาครุศาสตร์

  หมวดวิชามนุษยศาสตร์

  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาสังคมศาสตร์

  หมวดวิชานิเทศศาสตร์

  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ

  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร์

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ภาคผนวก

รหัสและคำอธิบายรายวิชาเรียน
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช  2543

-------------------------------------------------------------------------------
หมวดวิชามนุษย์ศาสตร์
-------------------------------------------------------------------------------

 

                  150 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้
                               ในหมวดวิชามนุษยศาสตร์

                  151 หมู่วิชาปรัชญา

                  152 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา

                  153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์

                  154 หมู่วิชาภาษาไทย

                  155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ

                  156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น

                  157 หมู่วิชาภาษาจีน

                  158 หมู่วิชาภาษามาเลย์

                  159 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส

                  161 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน

                  162 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน

                  163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ

                  164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์

                  165 หมู่วิชาภาษารัสเชีย

                  166 หมู่วิชาภาษาเกาหลี

                  167 หมู่วิชาภาษาลาว

                  168 หมู่วิชาภาษาเขมร

                  169 หมู่วิชาภาษาพม่า

                  171 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม

                  172 หมู่วิชาภาษาสเปน

                  173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ

 

 
 

สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่