HOME

หลักสูตรและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรและสาขาวิชาศิลปศาสตร์

หลักสูตรและสาขาวิชาการศึกษา

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป


หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา

การดาวน์โหลดหลักสูตรของโปรแกรมวิชาต่าง ๆ จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ถ้ายังไม่มีโปรแกรม
ดังกล่าว คลิกที่ Adobe Acrobat Reader เพื่อทำการติดตั้งในเครื่องของท่าน


        หลักการ

         หลักสูตรสถาบันราชภัฏยึดหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษามุ่งผลิตกำลังคนที่สนองความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูงมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าของวิทยาการเปิดโอกาสให้มีการเลือกเรียนได้อย่างกว้างขวางทั้งหลักสูตรระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ทฤษฎีและยึดหลักความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน นำไปสู่การพัฒนา ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถภาพในวิชาชีพ ทั้งในด้านเทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพ และด้านคุณธรรม

จุดหมาย

                    หลักสูตรสถาบันราชภัฏมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคเฉพาะทาง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในด้านการจัดการงานอาชีพ สามารถดำเนินงานอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยใฝ่รู้ มีทักษะและวิจารณญาณในการแก้ปัญหา สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
4. มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ
5. มีโลกทัศน์ที่กว้าง ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม
6. เป็นพลเมืองดี มีความตระหนักต่อการพัฒนาตนเองและเป็นผู้นำในการพัฒนาสังคม
7. มีความเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา-กษัตริย์

       จุดมุ่งหมาย

          จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา มุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นครูมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครูมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนมีจิตใจใฝ่สัมฤทธิ์พัฒนตนเองอยู่เสมอ
2.มีความรู้และเทคนิควิธีที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
4. มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมคุณภาพทางกายและทางใจ ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
5. มีจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
6. มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7. รักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีของชาติ และมีความสำนึกในความเป็นคนไทย

        โครงสร้างหลักสูตร

                    หลักสูตรสถาบันราชภัฏ สาขาวิชาการศึกษา ประกอบด้วยหมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังนี้

1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป(GeneralEducation)หมายถึงวิชาการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนเพื่อให้มีความรู้อย่างกว้างขวางและรู้รอบในสิ่งที่จำเป็นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมนุษย์และเป็นพลเมืองดีให้แก่บัณฑิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงต้องมีในยุคนี้และอนาคตในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างรุนแรงในสังคมและให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน(SpecializedEducation)หมายถึงวิชาเฉพาะทางใดทางหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคนจะเลือกเรียนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะรู้เทคนิควิธีและเข้าใจกระบวนการงานอาชีพ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ

2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา หรือกลุ่มวิชาเอก- โท
2.2 กลุ่มวิชาชีพครู
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) หมยถึง วิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและมีความสนใจ เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

หน่วยกิตรวมและสัดส่วนของหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมและสัดส่วนหน่วยกิตขั้นต่ำตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละระดับที่จัดไว้โดยใช้ข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ.2539

ระดับ

หมวดวิชา

ปริญญาตรี

120-150 หน่วยกิต

อนุปริญญา

70-90 หน่วยกิต

ปริญญาตรี

(หลังอนุปริญญา)

60-80 หน่วยกิต

1. การศึกษาทั่วไป

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

33

9

9

6

9

18

6

3

3

6

18

3

6

3 หรือ 6

6 หรือ 3

2. เฉพาะด้าน

- กลุ่มวิชาเนื้อหา (วิชาเอก)

- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

- กลุ่มวิชาชีพครู

ไม่ต่ำกว่า 75

ไม่ต่ำกว่า 60

10

25

ไม่ต่ำกว่า 40

ไม่ต่ำกว่า 40

8

15

ไม่ต่ำกว่า 40

ไม่ต่ำกว่า 35

8

10

3. เลือกเสรี

10

6

6

หน่วยกิตรวม

122

73

66


ระดับของหลักสูตร

         หลักสูตรสถาบันราชภัฏ สาขาวิชาการศึกษา มี 3 ระดับ คือ

1. ปริญญาตรี
2. อนุปริญญา
3. ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

สายและโปรแกรมวิชา

           หลักสูตรสถาบันราชภัฏ สาขาวิชาการศึกษา จำนวน 63 โปรแกรมวิชา เป็นสายและโปรแกรมวิชา ดังนี้

             1. โปรแกรมวิชาในสายก่อนประถมศึกษา
มี 3 โปรแก
รมวิชา

                            การศึกษาปฐมวัย อนุปริญญา
                            การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี
                            การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา

2. โปรแกรมวิชาในสายประถมศึกษา มี 2 โปรแกรมวิชา

                                         การประถมศึกษา ปริญญาตรี
                                         การประถมศึกษา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

3. โปรแกรมวิชาในสายมัธยมศึกษา มี 46 โปรแกรมวิชา

          คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
          คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี
          คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          เคมี ปริญญาตรี
          เคมี ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          ชีววิทยา ปริญญาตรีชีววิทยา
          ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          ฟิสิกส์ ปริญญาตรี
          
ฟิสิกส์ ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปริญญาตรี
          วิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          เกษตรกรรม ปริญญาตรี
          เกษตรกรรม ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          คหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี
          คหกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          สุขศึกษา ปริญญาตรี
          สุขศึกษา ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          พลศึกษา ปริญญาตรี
          พลศึกษา ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          ภาษาไทย ปริญญาตรี ภาษาไทย ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
          ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
         
ภาษาฝรั่งเศส ปริญญาตรี
          
ภาษาจีน ปริญญาตรี
          สังคมศึกษา ปริญญาตรี
          สังคมศึกษา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
          พระพุทธศาสนา ปริญญาตรี
          ภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี
          ภูมิศาสตร์ ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          ประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี
          ประวัติศาสตร์ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
          ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี
          ดนตรีศึกษา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
          นาฏศิลป์ ปริญญาตรี
          นาฏศิลป์ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
          
ศิลปศึกษา ปริญญาตรี
          
ศิลปหัตถกรรม ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตร
          อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          ช่างอุตสาหกรรม ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)
          ธุรกิจศึกษา ปริญญาตรี
          ธุรกิจศึกษา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
          บรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

4. โปรแกรมวิชาในสายวิชาการศึกษาพิเศษ มี 2 โปรแกรมวิชา

          การศึกษาพิเศษ ปริญญาตรี
          การศึกษาพิเศษปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)


 
5. โปรแกรมวิชาในสายเทคนิคการศึกษา มี 10 โปรแกรมวิชา

การบริหารการศึกษา ปริญญาตรี
การบริหารการศึกษา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
การวัดผลการศึกษา ปริญญาตรี
การวัดผลการศึกษา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
การศึกษานอกระบบ ปริญญาตรี
การศึกษานอกระบบ ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี
จิตวิทยาและการแนะแนว ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาตรี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

จุดประสงค์ละการจัดการเรียนการสอน

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

           หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนแบ่งเป็น4กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหมวดวิชาที่มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ (Human Being) และพลเมืองดี (Active Citizen) ให้แก่บัณฑิตทั้งด้านกาย จิต อารมณ์ เจตคติ และสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเจริญงอกงามด้านปัญญาธรรม ทักษะและเจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ในด้านศิลปวิทยาการที่สร้างบุคลิกลักษณะของผู้มีการศึกษา สามารถเป็นผู้นำ ผู้ตาม และดำรงชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตย ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        จุดประสงค์ทั่วไป

จุดประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มีดังต่อไปนี้

1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมือง การปกครองของไทยและความรู้ความเข้าใจเพื่อร่วมโลก เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
2. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงทีเป็นวิทยาศาสตร์และตามหลักธรรมการอนุรักษ์ดูแลและพัฒนาการสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความเจริญก้าวหน้าและผลกระทบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ให้มีทักษะการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคิดอย่างมีเหตุผลรู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆได้ตลอดจนมีทักษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศที่ติดต่อสื่อความหมายกับผู้อื่น และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้มีเจตคติที่ดีและซาบซึ้งในคุณค่าของสัจธรรมความดีความงามและการดำรงตนให้มีคุณค่าต่อสังคมมีค่านิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

การจัดการเรียนการสอน

1.การจัดรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจัดแยกตามระดับการศึกษาคือระดับปริญญาตรีชุดหนึ่งระดับอนุปริญญาชุดหนึ่งและระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)เป็นอีกชุดหนึ่ง
2.รายวิชาและจำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนในแต่ละระดับการศึกษา ทุกโปรแกรมวิชาทุกสาย และทุกสาขาวิชา จัดให้เรียนเหมือนกันหมด คือ ปริญญาตรี 33 หน่วยกิต อนุปริญญา 18 หน่วยกิต และปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 18 หน่วยกิต
3. การเรียนการสอน เน้นรูปแบบการบูรณาการวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน
4. การจัดรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ควรจัดให้เรียนในระยะต้น ๆ ของระดับการศึกษา

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
         
หมวดวิชาเฉพาะด้านเป็นหมวดวิชาที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติในวิชาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งทั้งในด้านเทคนิควิธีและการจัดการงานอาชีพโดยให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพหมวดวิชาเฉพาะด้านแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเนื้อหา หรือ เอก-โท กลุ่มวิชาชีพครูและกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จุดประสงค์ทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะด้านมีจุดประสงค์ดังนี้

1.ให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและวิทยาการใหม่ๆโดยเฉพาะเนื้อหาวิชาที่จะนำไปสอนหรือปฏิบัติงานในด้านเทคนิคการศึกษาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครูและมีความรู้ความเข้าใจเทคนิควิธีสามารถถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.ให้มีทักษะอย่างเพียงพอเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการสอนหรือการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการศึกษา สามารถประยุกต์หลักการและทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลดี

3. ให้มีเจตคติที่ดี และตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพทางสาขาวิชาการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจ และรับผิดชอบในวิชาชีพของตนอย่างแท้จริง

การจัดการเรียนการสอน

1.ระดับปริญญาตรี
           กลุ่มวิชาเนื้อหาสายก่อนประถมศึกษาสายมัธยมศึกษาสายการศึกษาพิเศษและสายเทคนิคการศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนได้เป็น3แบบคือแบบเอกเดี่ยวและแบบเอกคู่และแบบเอก-โทโดยมีข้อกำหนดให้เรียนทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกแบบเอกเดี่ยว ต้องเรียนประมาณ60หน่วยกิตแบบเอกคู่ต้องเรียนประมาณ30หน่วยกิตและแบบเอก-โทต้องเรียนประมาณ30หน่วยกิตส่วนสายประถมศึกษากลุ่มวิชาเนื้อหาจัดการเรียนการสอนแบบเดียวคือแบบเอกเดี่ยวกำหนดให้เรียนทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาโท ในกรณีที่เลือกเรียนวิชาโทข้ามสาขาวิชาของ

          ผู้ที่เรียนวิชาเอกตามหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาถ้าเลือกเรียนวิชาโทตามหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพฤติกรรมการสอนของวิชาโทนั้นเพิ่มเติมโดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา(สภาการฝึกหัดครูอนุมัติเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2536)
          กลุ่มวิชาชีพครู กำหนดให้เรียนอย่างน้อย 25 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาบังคับ 7 รายวิชา จำนวน 18 หน่วยกิต และวิชาเลือกให้เหมาะกับโปรแกรมวิชาจำนวน 7 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กำหนดบังคับให้เลือกเรียนโดยให้สอดคล้องกับแบบของกลุ่มวิชาเนื้อหาที่เลือกเรียนสายก่อนประถมศึกษาสายมัธยมศึกษาสายการศึกษาพิเศษและสายเทคนิคการศึกษา ให้เรียนประมาณ 10-16 หน่วยกิต

2. ระดับอนุปริญญาเฉพาะสายก่อนประถมศึกษา

กลุ่มวิชาเนื้อหา จัดเป็นแบบเอกเดี่ยวให้เรียน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู ให้เรียน 15 หน่วยกิต บังคับ 13 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เรียน 8 หน่วยกิต

3. ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)

กลุ่มวิชาเนื้อหา สายก่อนประถมศึกษา สายมัธยมศึกษา สายการศึกษาพิเศษ และสายเทคนิคการศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบเดียว คือ แบบเอกเดี่ยว กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพครู ทุกสายกำหนดให้เรียนประมาณ 10-12 หน่วยกิต แต่ถ้าผู้เรียนไม่เคยเรียนสาขาวิชาการศึกษามาก่อน มีข้อกำหนดเฉพาะว่าจะต้องเรียนวิชาบังคับ 5 รายวิชา (13 หน่วยกิต) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยไม่นับหน่วยกิต
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทุกสายต้องเรียนประมาณ 8-11 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

            หมวดวิชาเลือกเสรี เป็นหมวดวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่องานและชีวิตของตน

การจัดการเรียนการสอน

1. ระดับปริญญาตรี ให้เรียน 10 หน่วยกิต
2. ระดับอนุปริญญา ให้เรียน 6 หน่วยกิต
3. ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ให้เรียน 6 หน่วยกิต

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรวิทยาลัยครู หรือหลักสูตรสถาบันราชภัฏ ตามความถนัดและสนใจ มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
2. ไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานั้น ๆ