ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป​

    ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

   กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา