ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 กันยายน 2563

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 กันยายน 2563

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 29 กันยายน 2563 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป   ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

   กรณีติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน ต้องมารับภายใน 90 วัน หลังจากวันที่สำเร็จการศึกษา

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา