ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ , 20 มีนาคม , 1 เมษายน 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  , 20 มีนาคม 2564 และ 1 เมษายน 2564  สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่

วันที่ 9  เมษายน 2564 เป็นต้นไป   ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

   ” ให้ตัวแทนรวบรวมใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิต มาติดต่อรับเป็นหมู่เรียน ” (ตามมาตรการโควิด19)

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา