ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 เมษายน 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 เมษายน 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 เมษายน 2564  สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่

วันที่ 12  พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป   ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

   

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา