ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 10  มกราคม 2565 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล หรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่  คลิกเพื่อเข้าระบบ

 

   

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.