ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบ ปลายเทอม 1/2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการพิจารณากา

Read more

ประกาศ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ที่ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ สำหรับบัณฑิตท

Read more

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบ ปลายเทอม 1/2563 ในรายวิชาที่ขาดสอบโดยให้ทำบันทึกข้อตกลง

ประกาศรายชื่อนักศึกษ

Read more

ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2563

ประกาศผลการพิจารณากา

Read more

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยราช

Read more

ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ผลการพิจารณาขอเทียบโ

Read more