สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จ ปี 2560 ที่ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ติดต่อรับใบปริญญาบัตร

ประกาศ : สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ที่ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำหรับ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ที่ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  สามารถติดต่อ รับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 

*** หากพ้นกำหนดระยะเวลา 3 เดือน จะต้องเสียค่าปรับ รับปริญญาบัตรช้า  ***