สำหรับบัณฑิต รุ่นที่ 44-45 ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562

บัณฑิต รุ่นที่ 44 - 45 ที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562

            ใครขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ https://reg.cmru.ac.th/

ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

        โดยให้บัณฑิตเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาแล้ว คลิกเมนู “ภาวะการมีงานทำ” แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ตอน สามารถดูขั้นตอนการกรอกข้อมูลได้ที่ : https://shorturl.at/mpwzB