ประกาศ : ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี 2/2563

ประกาศ : ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

             ให้ผู้ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการเรียน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรับคำร้องฯ ไป ชำระเงินค่าธรรมเนียม การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนที่งานการเงิน กองคลัง จากนั้นให้สำเนาคำร้องไว้ 1 ชุด แล้วนำคำร้องฯ ฉบับจริง ส่งคืนที่สำนักทะเบียนและประมวลผล   

               *** ผลการอนุมัตินี้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ที่มีรายชื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น ***

ดูรายละเอียดประกาศ ที่ https://bit.ly/39ehRyf

===============================================================================================================================

หมายเหตุ
สามารถรับคำร้องฯ ไป ชำระเงินค่าธรรมเนียม การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนที่งานการเงิน กองคลัง ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น   หากพ้นกำหนดระยะเวลา จะไม่สามารถ ชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ ต้องทำคำร้องใหม่ ในปีการศึกษา ถัดไป

Alternative text - include a link to the PDF!