ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3/2563

ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3/2563

            ด้วยวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 3/2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทุกสาขา