ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 สิงหาคม 2564  สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2  ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล หรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่  คลิกเพื่อเข้าระบบ

 

   

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา