ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 25 เมษายน 2562

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 25 เมษายน 2562 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.