กำหนดการแจกบัตรนักศึกษา ปี 1 ปีการศึกษา 2562

คณะครุศาสตร์ / เทคโนโลยีการเกษตร 5 สิงหาคม 2562 8.30 – 15.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ / วิทยาการจัดการ 6 สิงหาคม 2562 8.30 – 16.00 น. ที่ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 สิงหาคม 2562 8.30 – 16.00 น. ที่ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

*ท่านใดที่ไม่ได้รับบัตรนักศึกษา ตามวันที่กำหนด ให้มารับในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 วันสุดท้าย *