ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาใน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

         ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชน  ติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล  
        พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.