ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2562

                    ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จ