ประกาศ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ที่ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ที่ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

           ประกาศ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2560 ที่ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563
สามารถติดต่อ รับใบปริญญาบัตร ได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563
** หากพ้นกำหนดระยะเวลา 3 เดือน จะต้องเสียค่าปรับรับปริญญาบัตรช้า **