ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สอบ ปลายเทอม 1/2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศผลการพิจารณาการขอสอบนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2563 (เพิ่มเติม)