ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่

วันที่ 2  กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป   ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ  ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล

   

  ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษา